Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2012-11-26.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2022-11-26.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-10-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Katarzyna Chimiak, pspbudkowice@murow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774210012. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Murów

 • Adres: ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów
 • E-mail: ug@murow.pl
 • Telefon: 77 42 14 034

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-030 Stare Budkowice, ul. Wołczyńska 14
Tel.: +48774210012
Faks: +48774210012
E-mail:
Strona internetowa: pspbudkowice.murow.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach składa się z segmentów zwanych:

 • „Starą szkołą”  
 • „Nową szkołą” które są dwukondygnacyjne,  
 • łącznika oraz sali gimnastycznej.

Do segmentów dwukondygnacyjnych prowadzą dwa wejścia nie zapewniające jednak swobodnego dostępu do budynku przez osoby niepełnosprawne.
Dostęp do łącznika i sali gimnastycznej nie jest ograniczony barierami architektonicznymi.

Budynek nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości swobodnego przemieszczania się i  ewakuacji. Brak jest podjazdów, windy, oraz jakichkolwiek urządzeń umożliwiających osobom na wózkach pokonywanie schodów.

W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak informacji o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach.