Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności BIP

PDFRaport o stanie zapewnienia dostępności - gus.pdf (114,78KB)

---------------------------------------

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty w formacie .pdf,
 • zdjęcia,
 • grafika,
 • Nieczytelna hierarchia nagłówków (wszędzie h1)
 • Brak podświetlenia elementów aktywnych
 • Brak menu wspomagającego poruszanie się po stronie (ukryte menu)
 • Niewystarczający kontrast niektórych elementów strony
 • Slider na stronie głównej zawiera obrazki bez sensownego tekstu alternatywnego
 • Na stronie znajdują się puste linki np. herb Murowa
 • Moduł wyszukiwarki bez etykiety
 • Brak technologii wspomagających zrozumiałe czytanie pozycji menu, np. elementów rozwiniętych (ARIA, ROLE)
 • Wyjustowany tekst w aktualnościach do zmiany na wyrównany do lewej
 • Powtarzający się odnośnik z tekstem Kontakt prowadzący w różne miejsca
 • Listingi - odnośnik "zobacz więcej" powinien być wyraźnie opisany gdzie ma prowadzić
 • W niektórych miejscach zbyt mała czcionka

Wyłączenia

 • treści opublikowane lecz wytworzone przez inny podmiot publiczny,
 • dokumenty tekstowe, opublikowane przed 4 kwietnia 2019 roku,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Chimiak.
 • E-mail: pspbudkowice@murow.pl
 • Telefon: 77 4210 012

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Murów
 • Adres: ul. Dworcowa 2
  46-030 Murów
 • E-mail: ug@murow.pl
 • Telefon: 77 42 14 034

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach składa się z segmentów zwanych „Starą szkołą”  i „Nową szkołą”które są dwukondygnacyjne,  łącznika oraz sali gimnastycznej.
Do segmentów dwukondygnacyjnych prowadzą dwa wejścia nie zapewniające jednak swobodnego dostępu do budynku przez osoby niepełnosprawne.
Dostęp do łącznika i sali gimnastycznej nie jest ograniczony barierami architektonicznymi.

Budynek nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości swobodnego przemieszczania się i  ewakuacji. Brak jest podjazdów, windy, oraz jakichkolwiek urządzeń umożliwiających osobom na wózkach pokonywanie schodów.

W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak informacji o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym bez ograniczeń

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy zalatwianiu spraw w Publicznej Szkole Podstwowej w Starych Budkowicach

 

Inne informacje i oświadczenia

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tlumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się poprzez e-mail: pspbudkowice@murow.pl, listownie lub telefoniczne 77 4210 012 z wyłączeniem sytuacji nagłych.